10 ứng dụng giúp bạn quản lý can ho Estella Heights Quan 2 SaleReal nên biết

ưu th¿ Vưãt b­c khi sß hïu dñ án Estella Heights

Qu­n 2 đang phát triÃn m×i ngày ĐÑi vÛi nhiÁu Nhïng dñ án ngày mÙt mÍc ra, tÑ ch¥t nh±m thå xây đó trß thành bùng nÕ đ¥y chánh là thå xây dñng vÁ Cơ sß h¡ t§ng giao thông và Nhïng khu vñc còn tÍa l¡c hơn Nhïng tuy¿n đưÝng giao thông đi l¡i các điÃm, chính do nhân tÑ này nên chç đ§u tư Keppel Land đã đ¿n đây và xây dñng dñ án Estella Heights.

dñ án này có nhiÁu nhân tÑ gì nh±m t¡o thå nên công? Bài vi¿t dưÛi đây là thå nh­n đËnh cça công ty SaleReal.

vË trí tÍa l¡c cça dñ án ngay ß m·t tiÁn đưÝng xa lÙ Hà NÙi, phưÝng An Phú, Qu­n 2, thành phÑ bà Chí Minh, chánh vì tÍa l¡c ß đây ra thå g¯n k¿t l¡i Các khu đô thË khác cũng r¥t thu­n lãi, điÃn hình như khu vñc đô thË R¡ch Chi¿c, khu đô thË Th£o ĐiÁn, Các khu đô thË này chánh là sñ xây dñng cça Nhïng cư dân đông đúc kéo vÁ.

ß dñ án, Khách hàng t¡o thà k¿t nÑi nhanh ĐÑi vÛi trung tâm kinh doanh lÛn m¡nh Parkson Cantavil, Lotte Cinema, siêu thË Metro chÉ 2 phút di chuyÃn bÙ.

di chuyÃn l¡i trung tâm hành chánh Qu­n 1, chã B¿n thành, phÑ di chuyÃn bÙ NguyÅn HuÇ t§m 15 phút ch¡y xe.

bên c¡nh đ¥y, dñ án còn n±m g§n Các trưÝng hÍc quÑc tiÅn Anh, mù, Úc, Đéc.. Là Các trưÝng hÍc nÕi ti¿ng và h¡ng sang.

Quy mô và c¥u gây Nhïng lo¡i căn hÙ cça dñ án Estella Heights

dñ án t¡o diÇn tích hi¿m hoi 2,54 hecta hơn m·t tiÁn đưÝng xa lÙ Hà NÙi. thÝi điÃm 1 dñ án có toàn bÙ 4 tòa tháp cao t§ng và phát triÃn ĐÑi vÛi 33 - 34 t§ng, cung c¥p ra thË trưÝng 872 s£n ph©m căn hÙ chung cư, đưãc chia ra 2 thÝi kó, thÝi điÃm mÙt bao gÓm t¡o 496, ĐÑi vÛi đãt thành m¯t vô tháng 2 5 2015 dñ án đã đưãc thành m¯t Estella Heights và cháy hàng ngay thÝi điÃm chào bán TrưÛc tiên.

giai đo¡n 2 cça dñ án đưãc xây dñng đ³ng c¥p hơn, t¡o mÍi 376 căn hÙ đem phiên b£n đ·c biÇt, có t¥t c£ Các lo¡i phòng như căn hÙ 1 phòng ngç, căn hÙ 2 phòng ngç, căn hÙ 3 phòng ngç và căn hÙ chung cư 4 phòng ngç và lo¡i biÇt thñ hơn không, tÕng diÇn tích m×i căn hÙ dao đÙng të 60m2 - 314m2, 59m2 - 300m2.

chç đ§u tư dñ án Estella Heights

Qua Các th¯ng lãi cça Các dñ án như The Estella, không dëng l¡i ß đó, 2 chç đ§u tư đã ti¿p tåc t¡o dñng và b¯t tay vô khi¿n v¥n đÁ trên thË trưÝng BDS ĐÑi vÛi các dñ án ti¿p theo, dñ án Estella Heights vì chç đ§u tư Keppel Land và công ty cÕ ph§n b¥t đÙng s£n Ti¿n PhưÛc phát triÃn, chç đ§u tư Keppel Land chính là càng chç đ§u tư l¡i të nưÛc Singapore, là mÙt doanh nghiÇp có ti¿ng không chÉ të nưÛc Singa mà còn trên Nhïng nưÛc Châu Á, doanh nghiÇp này thành công hơn Các lĩnh vñc như b¥t đÙng s£n, H¡ t§ng, chç đ§u tư này đã xây dñng t¡i thË trưÝng b¥t đÙng s£n ViÇt Nam ß Các tÉnh như Hà NÙi, thành phÑ hÓ Chí Minh, Vũng Tàu.

trong lúc đ¥y, chç đ§u tư công ty cÕ ph§n b¥t đÙng s£n Ti¿n PhưÛc thì cách tên đëng còn mÛi trên sàn b¥t đÙng s£n ViÇt Nam, thå xây lâu đÝi t¡i ViÇt Nam và t¡o kinh nghiÇm nhiÁu năm trong sÑ lĩnh vñc BDS, måc tiêu chính cça chç đ§u tư này chính là ghi d¥u thương hiÇu cça chính mình, Các bưÛc đi và thå xây dñng cça ông chánh là måc đích xây chu©n mñc sinh sÑng cho cÙng đÓng, sñ thích hãp tác l§n này cça 2 chç đ§u tư Ti¿n PhưÛc và Keppel Land chính là t¡o nên uy tín và nÁn t£ng cça mình trên sàn BDS.

giá bán cça căn hÙ Estella Heights là bao nhiêu?

Theo như thông tin të chç đ§u tư, giá bán căn hÙ đãt 2 s½ t¡o méc giá dao đÙng të 50 - 59 triÇu/m2. So sánh Các giá bán cça Nhïng dñ án trong sÑ cùng khu vñc vñc:

- dñ án Masteri Th£o ĐiÁn có giá bán të 38 - 42 triÇu/m2

- Gateway Th£o ĐiÁn có giá bán të 50 - 55 triÇu/m2

- Sun Avenue t¡o giá bán të 38 - 40 triÇu

Theo như thÑng kê, giá cça căn hÙ Estella Heights có méc giá cao nh¥t so ĐÑi vÛi Nhïng dñ án cùng vÛi phân khúc, nhưng nh±m nhìn càng cái TÕng quan, thå so sánh giïa Các kh£ năng dñ án, chç đ§u tư và cơ sß v­t ch¥t cao c¥p sinh sÑng Các dñ án cùng vÛi phân khúc đëng c¡nh tranh ngang b±ng VÛi dñ án Estella Heights, bßi vì dñ án này thuÙc lo¡i căn hÙ chung cư cao c¥p, VÛi Các h¡ng måc như giao chç hoàn thiÇn ĐÑi vÛi nÙi th¥t đ³ng c¥p, so VÛi cơ sß v­t ch¥t, c¥u trúc, dËch vå, quy mô và ch¥t Lưãng dñ án đÁu tÑt hơn Các dñ án Masteri Th£o ĐiÁn, Sun Avenue, cũng như sñ đáng tin c­y cça thå hãp tác 2 chç đ§u tư Keppel Land và Ti¿n Thái. giá này cao nhưng mua đưãc, Quý khách t¡o kh£ năng nhìn tÛi Các nhân tÑ të vË th¿ dñ án, tÕng quy mô và Các dËch vå l¡i të dñ án đà chÍn lña càng nơi t¡i thích hãp.

Bài vi¿t trên đây nh­n đËnh Các ưu điÃm dñ án, Khách hàng còn th¯c m¯c tÛi dñ án mà muÑn t¡o thêm thông tin chi ti¿t có thà tham kh£o thêm Nhïng bài vi¿t do nhóm SaleReal Team biên so¡n.